Ziņojums eiropas vērtspapīru komitejai un Eiropas Parlamentam par starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) un trešo valstu vispārpieņemto grāmatvedības principu (VPGP) konverģenci SEC(2010)681 final