Εκθεση προσ την ευρωπαϊκη επιτροπη κινητων αξιων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη σύγκλιση μεταξύ των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών (ΓΑΛΑ) τρίτων χωρών SEC(2010)681 final