Доклад до европейския комитет по ценни книжа и до европейския парламент относно постигане на сближаване на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) и националните общоприети счетоводни принципи (GAAP) на трети страни SEC(2010)681 final