Κανονισμός (EE) αριθ. 100/2010 της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 2010 , για τη μη χορήγηση επιστροφής κατά την εξαγωγή βουτύρου στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2008