Mål T-149/18: Tribunalens dom av den 9 september 2020 – Arkéa Direct Bank m.fl. mot ECB (Ekonomisk och monetär politik – Tillsyn över kreditinstitut – Bidrag till insättningsgarantisystemet eller gemensamma resolutionsfonden genom oåterkalleliga betalningsåtaganden – Uppdrag som anförtrotts ECB – ECB:s särskilda tillsynsbefogenheter – Artiklarna 4.1 f, 16.1 c och 16.2 d i förordning (EU) nr 1024/2013 – Åtgärd som innebär ett krav på att det sammanlagda beloppet av oåterkalleliga betalningsåtaganden ska dras av från kärnprimärkapitalet – Ingen individuell prövning har gjorts)