Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Да превърнем цифровия дивидент в социални постижения и икономически растеж“ COM(2009) 586 окончателен