Iorio Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 23 stycznia 1986 r. # Paolo Iorio przeciwko Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Pretura di Latina - Włochy. # Swobodny przepływ pracowników. # Sprawa 298/84. TITJUR