Spojené veci C-870/19 a C-871/19: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 24. marca 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione – Taliansko) – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze/MI (C-870/19), TB (C-871/19) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Záznamové zariadenie v cestnej doprave – Nariadenie (EHS) č. 3821/85 – Článok 15 ods. 7 – Nariadenie (ES) č. 561/2006 – Konanie o kontrole – Správna sankcia – Nepredloženie záznamových listov tachografu za daný deň a za predchádzajúcich 28 dní – Jediné alebo viacnásobné porušenie)