Υπόθεση C-528/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 29ης Απριλίου 2015 [αίτηση του Tribunal administratif de Strasbourg (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Geoffrey Léger κατά Ministre des Affaires sociales et de la Santé et des Droits des femmes, Etablissement français du sang (Προδικαστική παραπομπή — Δημόσια υγεία — Οδηγία 2004/33/EK — Τεχνικές απαιτήσεις για το αίμα και τα συστατικά του αίματος — Αιμοδοσία — Κριτήρια επιλεξιμότητας των δοτών — Κριτήρια οριστικού ή προσωρινού αποκλεισμού — Πρόσωπα η σεξουαλική συμπεριφορά των οποίων συνεπάγεται υψηλό κίνδυνο μεταδόσεως λοιμωδών νοσημάτων που μπορούν να μεταδοθούν μέσω του αίματος — Άνδρας που είχε σεξουαλικές επαφές με άνδρα — Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρα 21, παράγραφος 1, και 52, παράγραφος 1 — Γενετήσιος προσανατολισμός — Δυσμενής διάκριση — Δικαιολογητικός λόγος — Αναλογικότητα)