Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 886/2010 της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2010 , για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Prleška tünka (ΠΓΕ)]