Mål T-458/05: Förstainstansrättens dom av den 20 november 2007 – Tegometall International AG mot harmoniseringsbyrån – Wuppermann (TEK) (Gemenskapsvarumärke – Ogiltighetsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket TEK – Föremål för talan – Iakttagande av rätten till försvar – Absoluta registreringshinder – Beskrivande karaktär – Artikel 7.1 b, c och g och artikel 51.1 a i förordning (EG) 40/94)