Zaak T-458/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 20 november 2007 — Tegometall International/BHIM — Wuppermann (TEK) ( Gemeenschapsmerk — Nietigverklaringsprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk TEK — Voorwerp van geschil — Eerbiediging van rechten van verdediging — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub b), c) en g), en artikel 51, lid 1, sub a), van Verordening (EG) nr. 40/94 )