Lieta T-458/05: Pirmās instances tiesas 2007. gada 20. novembra spriedums — Tegometall International /ITSB — Wuppermann ( TEK ) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības pasludināšanas process — Kopienas vārdiskas preču zīmes TEK reģistrācijas pieteikums — Strīda priekšmets — Tiesību uz aizstāvību ievērošana — Absolūtie atteikuma pamatojumi — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b), c) un g) apakšpunkts un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts)