Kommissionens direktiv 2008/47/EG av den 8 april 2008 om anpassning till följd av tekniska framsteg av rådets direktiv 75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare (Text av betydelse för EES)