Komisijas Direktīva 2008/47/EK ( 2008. gada 8. aprīlis), ar kuru, pielāgojoties tehnikas attīstībai, groza Padomes Direktīvu 75/324/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem (Dokuments attiecas uz EEZ)