2008 m. balandžio 8 d. Komisijos direktyva 2008/47/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 75/324/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su aerozolių balionėliais, suderinimo, siekiant ją suderinti su technikos pažanga (Tekstas svarbus EEE)