Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia: príloha XI ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 9. júla 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, a určuje sa obsah prílohy XI (KOM(2006)0007 — C6-0029/2006 — 2006/0008(COD))