Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας: Παράρτημα XI ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και καθορίζει το περιεχόμενο του παραρτήματος XI (COM(2006)0007 — C6-0029/2006 — 2006/0008(COD))