Резюме на Решение на Комисията от 2 юни 2004 година относно производство съгласно член 82 от Договора за ЕО (Дело COMP/38.096 — Clearstream (услуги по клиринг и сетълмент)) (нотифицирано под номер C(2004) 1958)