2007/379/EG: Beschikking van de Commissie van 25 mei 2007 betreffende de niet-opneming van fenitrothion in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2164) (Voor de EER relevante tekst)