2007/379/EK: Komisijas Lēmums ( 2007. gada 25. maijs ) neiekļaut fenitrotionu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un atsaukt atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuros ir minētā viela (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2164) (Dokuments attiecas uz EEZ)