2007/379/EB: 2007 m. gegužės 25 d. Komisijos sprendimas dėl fenitrotiono neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tos medžiagos, registracijų panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2164) (Tekstas svarbus EEE)