2007/379/EÜ: Komisjoni otsus, 25. mai 2007 , nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse fenitrotiooni kandmata jätmise ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2007) 2164 all) (EMPs kohaldatav tekst)