2007/379/ЕОРешение на Комисията от 25 май 2007 година относно невключването на фенитротион в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество (нотифицирано под номер C(2007) 2164) (Текст от значение за ЕИП)