Förenade målen C-208/06 och C-209/06: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 27 september 2007 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Düsseldorf – Tyskland) – Medion AG (C-208/06) mot Hauptzollamt Duisburg, Canon Deutschland GmbH (C-209/06) mot Hauptzollamt Krefeld (Gemensamma tulltaxan – Tullklassificering – Kombinerade nomenklaturen – Videokamera med inbyggd bandspelare (så kallad camcorder))