Съединени дела C-208/06 и 209/06: Решение на Съда (трети състав) от 27 септември 2007 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf — Германия) — Medion AG (C-208/06)/Hauptzollamt, Canon Deutschland GmbH (C-209/06)/Hauptzollamt Krefeld (Обща митническа тарифа — Тарифно класиране — Комбинирана номенклатура — Записващи видеокамери)