Kosmetiska produkter (omarbetning) ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 mars 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kosmetiska produkter (omarbetning) (KOM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))