Kozmetické výrobky (prepracované znenie) ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z  24. marca 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch (prepracované znenie) (KOM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))