Козметични продукти (преработка) ***I Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 март 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (преработка) (COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))