Υπόθεση F-79/07: Προσφυγή-αγωγή της 31ης Ιουλίου 2007 — Kurt-Wolfgang Braun-Neumann κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου