Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 226/2007 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2007 , σχετικά με την έγκριση του Saccharomyces cerevisiae CNCM Ι-1077 (Levucell SC20 και Levucell SC10 ME) ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )