Υπόθεση F-44/08: Προσφυγή της 8ης Απριλίου 2008 — Τσαρνάβας κατά Επιτροπής