P8_TA(2018)0452 Styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheder og sikring af et velfungerende indre marked ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. november 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheders forudsætninger for at håndhæve konkurrencereglerne effektivt og sikring af et velfungerende indre marked (COM(2017)0142 — C8-0119/2017 — 2017/0063(COD)) P8_TC1-COD(2017)0063 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. november 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/… om styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheders forudsætninger for at håndhæve konkurrencereglerne effektivt og sikring af et velfungerende indre marked