Written question E-2981/09 minn Marco Cappato (ALDE), Marco Pannella (ALDE), Hélène Flautre (Verts/ALE) u Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE) lill-Kummissjoni. Projbizzjoni ta’ bnadar kontra n-NATO fi Strasburgu