2008/911/EK: Komisijas Lēmums ( 2008. gada 21. novembris), ar ko izveido tradicionālajās augu izcelsmes zālēs lietojamo augu izcelsmes vielu, preparātu un to kombināciju sarakstu (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 6933) (Dokuments attiecas uz EEZ)