2007 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1452/2007 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje