Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1452/2007 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2007 , για την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία