Решение за изпълнение (EC) 2019/1284 на Комисията от 29 юли 2019 година за признаване на правната и надзорна уредба на Хонконг за еквивалентна на изискванията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг (Текст от значение за ЕИП.)