Kommissionens beslut av den 14 november 2006 om djurhälsorelaterade övergångsåtgärder mot klassisk svinpest i Rumänien [delgivet med nr K(2006) 5387] (Text av betydelse för EES) (2006/779/EG)