Rozhodnutie Komisie zo 14. novembra 2006 o prechodných opatreniach na kontrolu zdravia zvierat týkajúcich sa klasického moru ošípaných v Rumunsku [oznámené pod číslom K(2006) 5387] (Text s významom pre EHP) (2006/779/ES)