Komisijas Lēmums (2006. gada 14. novembris) par dzīvnieku veselības kontroles pārejas posma pasākumiem saistībā ar klasisko cūku mēri Rumānijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5387) (Dokuments attiecas uz EEZ) (2006/779/EK)