Решение на Комисията от 14 ноември 2006 година относно временни мерки за контрол на здравето на животните по отношение на класическата чума по свинете в Румъния (нотифицирано под номер С(2006) 5387) (текст от значение за ЕИП) (2006/779/ЕО)