Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie realizacji programu transeuropejskich sieci energetycznych w latach 2002–2006 Zgodnie z art. 16 rozporządzenia 2236/1995/WE