Предварително уведомление за концентрация (Дело M. 9964 — Eurofiber Nederland/Vattenfall Wärme Berlin/Vattenfall Bitstream Infrastructure) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 398/12