Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)