Σημείωση για τον αναγνώστη (βλέπε σελίδα 3 του εξωφύλλου)