Πρόταση Αποφασησ του Συμβουλίου για την υπογραφή της συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας