2009/725/ЕО, Евратом: Решение на Съвета от 30 септември 2009 година за назначаване на нов член на Комисията на Европейските общности