Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op walsdraad van oorsprong uit de Volksrepubliek China en tot beëindiging van de procedure betreffende de invoer van walsdraad van oorsprong uit de Republiek Moldavië en Turkije