Доклад на Комисията до Европейския Парламент и Съвета относно разработването на Визовата Информационна Система (ВИС) през 2008 г. (представен в изпълнение на задължението съгласно член 6 от Решение 2004/512/ЕО на Съвета)